Algemene Voorwaarden, Privacybeleid

Inhoud

1. = Algemene voorwaarden

2. = Privacybeleid

3. = Cookies


1. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHAUS BV

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en "INTERHAUS" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website van INTERHAUS BV. " INTERHAUS" heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.  Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. "Interhaus" geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. "Interhaus" kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma`s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

INTERHAUS BV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 2A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0877 606 708 (hierna "INTERHAUS"), is een onderneming gespecialiseerd in maatwerk en interieurrenovaties. Specifiek gaat het hierbij onder meer om het plaatsen van interieurschrijnwerk.  STUDIOTANK is een afdeling van INTERHAUS, gelegen op hetzelfde adres.  STUDIOTANK neemt het bewerken van metalen voor zijn rekening. 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met INTERHAUS komt te staan (hierna de "Klant") of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft (hierna de "Consument Klant").

Artikel 1 - TOEPASSING

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen INTERHAUS en de Klant.

1.2 Het plaatsen van een bestelling bij INTERHAUS houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van INTERHAUS in, die de Klant worden bezorgd als bijlage bij de offerte.

1.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden van INTERHAUS zijn slechts mogelijk mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen INTERHAUS en de Klant.

1.4 INTERHAUS behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden, behoudens een schriftelijk bezwaar uitgaande van de Consument Klant, in werking binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden.

1.5 De toepassing van de algemene voorwaarden van INTERHAUS sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 - OPMETING

2.1 Voorafgaand aan het opmaken van een offerte en telkens indien zulks noodzakelijk is, zal INTERHAUS de nodige opmetingen bij de Klant ter plaatse uitvoeren.

2.2 Na de opmerking kunnen de plannen niet meer gewijzigd worden, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 3 - OVEREENKOMST

3.1 De offertes van INTERHAUS die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Offertes zijn geldig voor de termijn de op elke offerte afzonderlijk vermeld staat. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden INTERHAUS evenmin.

3.2 Tussen INTERHAUS en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door ondertekening van de offerte. Ten aanzien van Consument Klanten gelden offertes van INTERHAUS evenzeer tot de geldigheidsdatum op de offerte. Indien de Consument Klant een offerte schriftelijk bevestigt tijdens deze periode, komt de overeenkomst met INTERHAUS automatisch tot stand.

3.3 Indien de Klant voortijdig geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze krachtens artikel 1794 B.W. gehouden tot een schadeloosstelling van alle uitgaven, arbeid en winstderving aan INTERHAUS, hetgeen wordt begroot op 20% van de totale offertesom, onverminderd het recht van INTERHAUS om betaling te vorderen van aantoonbare hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 4 - LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJN

4.1 Behoudens in geval een overeenkomst tot stand komt met een Consument Klant, is de termijn zoals overeengekomen in de offerte te allen tijde strikt indicatief en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van INTERHAUS. INTERHAUS verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven. Een overschrijding van de overeengekomen termijn kan in dit geval nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de Klant, noch tot opschorting van betaling of niet-betaling van de prijs, noch tot enige schadevergoeding voor de Klant.

4.2 Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een overmachtssituatie, een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan INTERHAUS verstrekte informatie die noodzakelijk is om de diensten aan te vatten, en dit zonder enige schadevergoeding.

4.3 Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen, wordt de leverings- en uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie en dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen ervan de dienstverlening gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken.

Artikel 5 - PRIJS

5.1 Behoudens indien partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal INTERHAUS de goederen en diensten van maatwerk leveren tegen een forfaitaire prijs zoals vastgelegd in de offerte. Wanneer de geleverde goederen en diensten betrekking hebben op activiteiten van renovatie, betreft het een overeenkomst in regie, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

5.2 De prijzen zijn steeds gebaseerd op de levering en/of plaatsing van de goederen op het gelijkvloers of eerste verdieping van een gebouw waar werken uitgevoerd moeten worden. Kosten van een ladderlift of meerdere manschappen zijn ten laste van de Klant.

5.3 De prijzen zijn exclusief btw (met uitsluiting van de prijzen die ten aanzien van de Consument Klant worden gemaakt die telkens inclusief zijn), waarbij de btw en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten geleverd door INTERHAUS, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant vallen.

5.4 De prijs wordt gemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van INTERHAUS, waaronder de plannen opgemaakt conform artikel 2 van de algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen aan de bestelde diensten, producten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomst de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat deze zullen worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij INTERHAUS opvragen.

5.5 De Klant verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke gegevens aan INTERHAUS te verstrekken die nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Het niet voldoen aan deze verplichting stelt INTERHAUS in de mogelijkheid om de levering van haar diensten aan de Klant op te schorten tot op het moment dat de Klant aan deze verplichting voldoet.

5.6 Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs en van de uitvoeringstermijn. INTERHAUS behoudt zich tevens het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de offerte, één of meer objectieve elementen zoals kostprijsfactoren, waaronder de loonkost, sociale lasten en materialen, een verhoging ondergaan. Indien zulke prijswijziging wordt doorgevoerd, brengt INTERHAUS de Klant hiervan op voorhand op de hoogte en kan de Klant verkiezen om de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te beëindigen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nadat hij of zij hierover geïnformeerd werd.

Artikel 6 - MEERWERKEN

6.1 Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt of wijzigingen bestelt, is INTERHAUS gerechtigd om de vooropgestelde leverings- en uitvoeringstermijn te verlengen.

6.2 INTERHAUS is in voorkomend geval gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen of meerwerken worden besteld. De geldende tarieven kunnen te allen tijde bij INTERHAUS worden opgevraagd.

Artikel 7 - BETALING

7.1 Al de facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van INTERHAUS gelegen te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 2A. De betalingen gebeuren in EURO, via overschrijving op de bankrekening van INTERHAUS zoals weergegeven op de betreffende factuur of contant.

7.2 De betalingen voor activiteiten gebeuren volgens betalingsschema vermeld op de offerte.  Voorschot wordt voldaan bij opmeting van de werken, het saldo hetzij met deelbetalingen volgens de vordering van de werken, hetzij binnen de acht dagen (8) na de datum van de eindfactuur.

7.3 Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant INTERHAUS hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege INTERHAUS met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

7.4 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt INTERHAUS zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

7.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest a rato van 12% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 125 EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van INTERHAUS om de effectief geleden schade mits bewijs integraal te vorderen van de Klant.

Artikel 8 - OVERMACHT

8.1 Indien na de bevestiging van de offerte de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van twee (2) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, lock-down pandemie, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

8.2 In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de dienstverlening weer op te starten. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

8.3 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan zes (6) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden.

Artikel 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO

9.1 De eigendom die rust op goederen die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door INTERHAUS, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de levering bij de Klant.

9.2 Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

9.3 De Klant verbindt zich ertoe om INTERHAUS onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.

9.4 In geval dat INTERHAUS beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van INTERHAUS op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade.

Artikel 10 - ONDERAANNEMERS

10.1 INTERHAUS is uitdrukkelijk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan derden.

Artikel 11 - KLACHTEN

11.1 De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door INTERHAUS onmiddellijk te onderzoeken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de goederen en/of diensten zoals omschreven in de gerelateerde bevestigde offerte en de goederen en/of diensten die werden geleverd dienen onverwijld en uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk aan INTERHAUS te worden meegedeeld.

11.2 Alle klachten op grond van een verborgen gebrek dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven door de Klant aan INTERHAUS worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

11.3 Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

11.4 In geval dat door INTERHAUS geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, maakt de Klant uitsluitend aanspraak op een vervanging en/of herstelling van de goederen en/of diensten.

11.5 De Klant is gehouden om INTERHAUS in staat te stellen om de klacht te onderzoeken en dient in dit verband derhalve zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12 - GARANTIE

12.1 De goederen afkomstig van derden die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door INTERHAUS, zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van deze derde partijen die door INTERHAUS rechtstreeks jegens de Klant zullen ingeroepen kunnen worden.

Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is INTERHAUS nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

13.2 INTERHAUS is nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot een met de instructies strijdig gebruik, reparaties of aangebrachte wijzigingen door de Klant, door de Klant foutief aangebrachte gegevens of door de Klant geleverde goederen.

13.3 De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van INTERHAUS jegens de Klant voor directe schade is te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de diensten en/of goederen onder de overeenkomst.

Artikel 14 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

14.1 De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan INTERHAUS, teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de diensten en/of goederen.

14.2 De Klant dient ervoor te zorgen dat de werf en de ruimte behoorlijk toegankelijk zijn voor INTERHAUS. Vanaf de tweede verdieping dient er een lift voorhanden te zijn, hetzij een huislift, hetzij een goederenlift, behoudens vooraf overeengekomen afwijkingen met INTERHAUS. De Klant is tevens verantwoordelijk voor het aanduiden van de in de muur ingewerkte leidingen zowel elektrische als sanitaire, bij gebreke waaraan de Klant verantwoordelijk is voor veroorzaakte schade in dit verband.

14.3 De Klant is daarenboven verantwoordelijk voor het behalen van de vereiste vergunningen en het voorzien van een eventuele veiligheidscoördinator op de voorziene startdatum van de werken. Bij gebreke hieraan is INTERHAUS gerechtigd de uitvoering van haar diensten op te schorten totdat voorgaande verplichtingen door de Klant worden vervuld, waardoor de uitvoeringstermijn wordt verlengd.

14.4 INTERHAUS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder-, boven- of verticale constructie waarop de werken dienen te worden uitgevoerd. Apparaten of andere materialen in het bezit van de Klant worden bovendien niet door INTERHAUS verwerkt of aangesloten, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte en mits betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 15 - BEËINDIGING

15.1 INTERHAUS heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; of (v) indien INTERHAUS gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens INTERHAUS wel zal nakomen, indien bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te willen zijn, uit een financiële backgroundcheck zou blijken dat de Klant insolvabel is.

15.2 In geval van zulke beëindiging behoudt INTERHAUS zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die INTERHAUS hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van INTERHAUS op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

.

Artikel 16 - GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. ( RPR Antwerpen)

16.2 Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van de algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van INTERHAUS, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 

2. PRIVACYBELEID

"Interhaus BV" is gevestigd in Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat. Wij zijn te bereiken via 'info@interhaus.be'.    'StudioTank' is een partner van Interhaus en eveneens gelegen op dit adres. "Interhaus BV" hecht belang aan uw privacy. en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens voor facturatie
- Adresgegevens voor de verzending indien anders dan de adresgegevens voor facturatie
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

"INTERHAUS" verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:
- Het nakijken van uw betaling, verwerken, afronden van uw bestelling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief indien u hier toestemming voor gegeven heeft.
- U telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren als dit nodig is voor het verwerken van uw bestelling of om u te informeren over uw bestelling.

"INTERHAUS" verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door "INTERHAUS". U kan hiervoor contact met ons opnemen via 'info@interhaus.be'.

"INTERHAUS" hecht belang aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan u contact opnemen via 'info@interhaus.be'.

3. COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst. Wanneer u onze website  voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).